klasa 6

Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej do Autorskiego Programu Nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej cz.3 – klasa VI

37.80 zł

ISBN: 978-83-64825-06-4
Autor: Alicja Romanowska

Nowa podstawa programowa!

format: A5 (poziomo)
oprawa: miękka
ilość stron: 136
rok wydania: 2014
wydawnictwo: KorepetytorPrzykładowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie VI szkoły podstawowej na podstawie Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”.

Spis treści:
Wprowadzenie. 8
1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. 17
2. Trening zdrowotny. 27
3. Sporty całego życia i odpoczynek. 45
4. Bezpieczna aktywność fizycznai higiena osobista. 59
5. Sport. 67
6. Taniec. 97
7. Materiały pomocne w realizacji planowanych zadań. 103
A. Przykładowa KARTA EWALUACJI w poszukiwaniu przyczyn nieatrakcyjności
lekcji wychowania fizycznego. 104
B. Schemat przykładowej KARTY KONTROLI I SAMOKONTROLI UCZNIA. 106
C. Przykładowe regulaminy imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i ich rodziców. 108
D. Przykładowe zasady oceniania z wychowania fizycznego. 112
1. Wstęp. . 113
2. Słowniczek pojęć (zgodny ze słowniczkiem w e-dzienniku). 114
3. Cele oceniania. 114
4. Obszary oceniania. 115
5. Wymagania na poszczególne oceny. 119
6. Kryteria wymagań dla ucznia z wychowania fizycznego. 126
7. Kryteria wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 129
8. Formy, częstotliwość, narzędzia i sposoby sprawdzania osiągnięć postępów uczniów. 132
9. Prawa przysługujące uczniowi w ocenianiu. 132
10. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) o ocenach. 133
11. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć. 133
12. Informacje kluczowe dotyczące wystawienia oceny śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 134