autorski program okladka

Autorski program nauczania: Wychowanie fizyczne bliższe wartościom (dla klas IV-VI szkoły podstawowej)

23.63 zł

ISBN: 978-83-61117-57-5
Autor: Alicja Romanowska

Nowa podstawa programowa!

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 76
rok wydania: 2012
wydawnictwo: KorepetytorSpis treści

1. Struktura programu
2. Aksjologiczne założenia programu
2.1. Świat wartości w procesie wychowania fizycznego
2.2. Miejsce wartości w strukturze procesu wychowania fizycznego
3. Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania
3.1. Cele aksjologiczne
3.2. Cele kształcenia
4. Treści nauczania
4.1. Treści nauczania – bliższe wartościom
4.2. Treści nauczania
4.2.1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
4.2.2. Trening zdrowotny
4.2.3. Sporty całego życia i wypoczynek
4.2.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
4.2.5. Sport
4.2.6. Taniec
5. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
5.1. Sposoby osiągania celów aksjologicznych
5.2. Sposoby osiągania celów nauczania
6. Opis założonych osiągnięć ucznia
7. Propozycje metod oceny osiągnięć ucznia

Opinia na temat programu nauczania
Dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Nauczyciel dyplomowany, Metodyk wychowania fizycznego

Proponowany program nauczania przedstawiony jest w oparciu o aksjologiczną teorię wychowania fizycznego. Aksjologiczne założenia programu mają, w pierwszej kolejności, nakłonić nauczyciela wychowania fizycznego do uszeregowania wartości pozytywnych przed i ponad zachowaniami negatywnymi. W drugiej zaś wiążą się z wyeksponowaniem potrzeby wprowadzania ucznia w świat pozytywnych wartości.
Szczegółowe cele kształcenia i wychowania zostały dostosowane do wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Ujęte w programie cele kształcenia i wychowania eksponują wartości aksjologiczne i moralne kultury fizycznej.
Realizacja treści na zajęciach wychowania fizycznego w kolejnych latach (klasa IV, V i VI) ma charakter układu spiralnego. Nauczyciel mając pełną autonomię, z jednej strony może swobodnie dobierać treści programowe na poszczególne poziomy nauczania, z drugiej zaś w obrębie tego samego zadania programowego może realizować określone w podstawie programowej wymagania szczegółowe w sposób umożliwiający mu uwzględnienie:
• dyspozycji psychomotorycznych i osobowościowych ucznia,
• warunków bazowo-materialnych,
• uwarunkowań organizacyjnych szkoły,
• zainteresowań i możliwości uczniów,
• uzdolnień ruchowych i predyspozycji dzieci,
• potrzeb i oczekiwań wychowanków,
• liczby godzin przeznaczonych na zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym.
Ponadto, takie ujęcie treści daje możliwość ich realizacji w grupach mieszanych (z różnych poziomów klas) podczas zajęć do wyboru.

Treści nauczania zostały podzielone na bloki tematyczne, zgodne z podstawą programową wychowania fizycznego:
• diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego,
• trening zdrowotny,
• sporty całego życia,
• bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista,
• sport,
• taniec.
Program uwzględnia możliwość indywidualizacji pracy z uczniem w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.
Program prezentuje procedury osiągania celów edukacyjnych i opisuje oczekiwane osiągnięcia ucznia. Przedstawia sposoby osiągania celów w dwóch uzupełniających się aspektach: kompetencji przedmiotowych i aksjologicznych. W opisie sposobów osiągania celów rozszerzone zostały procedury dotyczące działań ukierunkowanych na kształtowanie wartości, motywacji i postaw modelujących skuteczne postępowanie i pozwalające wychowankom na przygotowanie się do całożyciowego dbania o zdrowy styl życia.
Przedstawione propozycje założonych osiągnięć ucznia obrazują zdobycie w procesie wychowania fizycznego zarówno kompetencji przedmiotowych, jak i aksjologicznych.
Szkoły, które będą chciały realizować ten program dysponować będą zróżnicowaną bazą i zapleczem. Dlatego proponowany program w zamyśle ma charakter inwentarza. Z zasugerowanych zagadnień dotyczących treści nauczania każdy nauczyciel może wybrać te, które z jednej strony są możliwe do realizacji w obecnej strukturze szkolnictwa, z drugiej natomiast spełniają kryteria nowoczesności dydaktycznej.
Podsumowując należy stwierdzić, że „Autorski program nauczania – wychowanie fizyczne bliższe wartościom” jest zgodny z nową podstawą programową oraz spełnia wymogi formalne. Kładzie nacisk na kompetencje ucznia, jego wiedzę i umiejętności, czyli możliwość ukierunkowanego rozwoju, podnoszącego jego osiągnięcia w zgodzie z uzdolnieniami i zainteresowaniami. Stawia wreszcie na jakość uczenia się – wiodący cel dobrej edukacji.